L’ingénierie de formation : des outils pour l’analyse et pour l’action - Normandie Université Access content directly
Conference Papers Year : 2016

Training engineering: Tools to analyze and act

L’ingénierie de formation : des outils pour l’analyse et pour l’action

Công nghệ đào tạo: Công cụ phân tích và hành động

Abstract

Teaching engineering aims at solving the problems of that complex field: One must take the changing contexts and the tensions into account, especially between the general level and the individual case. Three linked elements must be considered : 1) the diagnosis .. phase, 2) the aimed objectives and 3) the realisation process of the whole training course. This work is to be conceived on three levels : the macro one is the level of the States which sponsor the training course, or the one of the involved jobs. The meso one is the level of the organisations, like an educational institution. The micro one is the level of people and their relatives. This article offers examples for each of these levels in order to illustrate how to conceive teaching engineering efficiently and intelligibly.
L'ingénierie de la formation vise à résoudre des problèmes propres à ce champ complexe : il faut tenir compte des contextes qui changent et des tensions, notamment entre le niveau général et chaque cas particulier. Trois éléments liés entre eux sont à prendre en compte : (1) phase de diagnostic ; (2) objectifs visés et ( 3) processus de réalisation de l'ensemble de la formation. Ce travail se conçoit à trois niveaux: le niveau macro est celui des États qui commanditent la formation, ou celui des métiers concernés; le niveau méso est celui des organisations comme un établissement scolaire ; le niveau micro est celui des personnes et de leurs relations. Cet article fournit des exemples pour chacune de ces échelles afin d'illustrer comment concevoir l'ingénierie de la formation de manière intelligible et efficace.
Công nghệ đào tạo hướng đến giải quyết những vấn đề đặc thù của lĩnh vực phức tạp là đào tạo: phải xét đến bối cảnh vốn hay thay đổi và những khủng hoảng, cụ thể là xét từ tầm tổng quát đến những trường hợp cụ thể. Có ba yếu tố liên quan với nhau cần được xem xét: (1) Phân tích bối cảnh ; (2) Mục tiêu vạch ra ; (3) Quá trình triển khai toàn bộ chương trình đào tạo. Việc xem xét này được hoạch định ở ba cấp độ: cấp Nhà nước vĩ mô là cấp có nguồn ngân sách đào tạo, hoặc là cấp liên quan đến các ngành nghề; cấp cơ sở liên quan đến các tổ chức như trường học; cấp vi mô liên quan đến con người và các mối quan hệ của họ. Bài viết này giới thiệu một số ví dụ ở từng cấp độ nhằm chỉ rõ vận dụng công nghệ đào tạo sao cho mạch lạc và hiệu quả.
No file

Dates and versions

hal-02943650 , version 1 (20-09-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02943650 , version 1

Cite

Thierry Piot, Anne Laure Le Guern, Huyen Nguyen Xuan Tu. L’ingénierie de formation : des outils pour l’analyse et pour l’action. Colloque international : Impact de la coopération internationale en ingénierie de la formation dans la formation des ressources humaines en éducation, Oct 2013, Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam. pp.22-31. ⟨hal-02943650⟩
39 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More